Zapisy telefoniczne

501 523 353

I. Regulamin Szkoły Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen

1. Członkiem Szkoły Kung Fu Vo Thuat Thanh Quyen może zostać każda osoba, która wypełni deklarację członkowską oraz uzyska opinię lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń rekreacyjnych. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo uzyskać zgodę rodzica ( opiekuna ), który bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez dziecko regulaminu Szkoły.

2. Członkowie wnoszą opłaty za treningi zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty cennikiem. Wpłaty wnoszone są z góry do 10-tego za dany miesiąc kalendarzowy lub za poszczególny trening. Opłata miesięczna wnoszona po 10-tym danego miesiąca jest opłatą podwyższoną o 10 zł zgodnie z obowiązującym w dniu wpłaty cennikiem.

3. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Szkoły oraz uprawniającym do korzystania z zajęć i sprzętu treningowego jest legitymacja .Legitymacja jest imienna, a odstąpienie jej drugiej osobie powoduje unieważnienie jej.

II. Regulamin uczestnictwa w zajęciach

1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani przychodzić na zajęcia punktualnie. Osoby spóźniające się wchodzą na salę, siadają w pozycji do medytacji i czekają w milczeniu na decyzję prowadzącego.

2. Uczestnicy zajęć przebywają na sali treningowej tylko w obecności instruktora. W czasie treningu ćwiczący muszą być zdyscyplinowani. Nie można samowolnie wykonywać żadnych ćwiczeń, zmieniać miejsca, rozmawiać. Ćwiczących obowiązuje rozsądek i poszanowanie zdrowia swego oraz innych uczestników zajęć. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za osoby, które samodzielnie wykonują ćwiczenia nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa.

3. O wszystkich niedyspozycjach , złym stanie zdrowia, kontuzjach, itp. ćwiczący musi powiadomić prowadzącego przed treningiem.

4. Przy wejściu na salę i jej opuszczeniu, przy rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń z partnerem oraz do instruktorów obowiązuje ukłon.

5. Na sali ćwiczący ustawiają się od lewej, według kolejności posiadanych stopni.

6. Ćwiczyć można jedynie w stroju firmowym ( spodnie i koszulka do kung fu, szarfa koloru według posiadanego stopnia oraz obuwie sportowe ) lub sportowym - przez pierwsze trzy miesiące treningu.

7. W czasie zajęć zabronione jest noszenie biżuterii, zegarków itp. - dopuszcza się jedynie okulary lecznicze.

8.Zabronione jest wnoszenie i korzystanie w czasie zajęć z telefonów komórkowych, chyba że ćwiczący jest w pracy pod telefonem(lekarz, policjant itp.)

9. Ćwiczący korzystający z przyrządów treningowych lub wyposażenia Szkoły ponoszą odpowiedzialność za odpowiednie używanie sprzętu. Po zakończeniu treningu sprzęt należy odłożyć na miejsce z którego został zabrany. W razie zauważenia zepsutego sprzętu, braków utrudniających korzystanie z niego należy niezwłocznie poinformować o tym instruktora prowadzącego zajęcia. W razie umyślnego uszkodzenia lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym używaniem sprzętu lub wyposażenia szkoły trenujący zobowiązany jest do natychmiastowego pokrycia strat, które spowodował.

10. Osoby, co do których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków dopingujących lub innych środków zaburzających funkcjonowanie psychiki nie zostaną wpuszczone na salę.

11. Przedmioty wartościowe ćwiczący może oddać prowadzącemu w depozyt. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatniach lub zgubione podczas treningu.

12.Samodzielne nauczanie form i technik jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od Mistrza lub Głównego Instruktora.

                                

                               

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Polityka prywatności